sk en de fb rss
Hlavné menu
AktualityZber elektronického odpadu

(0.17KB)

Zverejené 2012-11-13

Vážení občania,

obecný úrad Skalka nad Váhom v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v pondelok 26.11.2012 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Starosta obce


Prerušenie dodávok el. energie

(0.17KB)

Zverejneé 2012-11-13

Západoslovenská energetika oznamuje odberateľom elektrickej energie v obci, že plánuje nasledovné odstávky:

http://www.skalkanadvahom.sk/index.php?strana=vyhlasky


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ

(0.17KB)

Zverejnené 2012-10-26

Pozývam Vás na  pätnáste - mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, ktoré sa bude konať  dňa 29.10.2012 t.j. v pondelok o 18.00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Skalke nad Váhom .

Program:

1. Otvorenie

2. Návrh na prijatie úveru – Municipálny úver – Univerzál na účely:

           - dofinancovanie investičnej akcie na rekonštrukcii Kultúrneho domu

           - financovanie investičnej akcie v Centre sociálnych služieb

           - úhradu záväzkov po lehote splatnosti

3. Návrh na schválenie investičnej akcie „Obnova a rozvoj obcí – rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skalka nad Váhom“.

4. Záver

 

Anton Horečný, starosta obce


Výberové konanie

(0.17KB)
Zverejnené :2012-10-25
 
Obec Skalka nad Váhom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou,
  Skalka nad Váhom 103
 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 •   
 • absolvovanie 1. atestácie (1.kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 •   
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 
 
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 •   
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 •   
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 •   
 • profesijný životopis
 •   
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 •   
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 16.11.2012 do 12.00 hod. na adresu: Obec Skalka nad Váhom, Obecný úrad, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie".

Starosta obce


Ponuka na prenájom - obec Skalka nad Váhom

(0.17KB)

Obec Skalka nad Váhom ponúka na prenájom:

1. Dvojgaráž vo výmere 140 m2, vybavená elektrickou prípojkou, vhodná na parkovanie autobusov, alebo zriadenie autoservisu. Cena nájmu 1500 eur ročne. 

2. Priestory bývalej zubnej techniky v prízemí obecného úradu – laboratórium 10 m2, kancelária 10 m2, spolu 20 m2. Ročné nájomné 15.- eur/m2.

3. Priestory na prízemí obecného úradu – miestnosť vo výmere 74,1 m2 (možnosť predeliť priečkami), predsieň 6 m2 a sociálne zariadenie 6,8 m2. Ročné nájomné 15.- eur/m2.

4. Priestory na 1. poschodí obecného úradu – súbor kancelárií v celkovej výmere 84,1 m2, elektronické zabezpečenie, sociálne zariadenie muži, ženy. Ročné nájomné 15.- eur/m2.

Ku všetkým uvedeným priestorom je možné dohodnúť prenájom vonkajších parkovacích plôch v cene 3.- eur/m2/rok.                          

Bližšie informácie na obecnom úrade v Skalke nad Váhom – tel.č.: 032/6584408, resp. 0905 742 125.

Anton Horečný, starosta obce


Výkup papiera

(0.17KB)

Pridané : 2012-10-11

Vážení občania,

firma zaoberajúca sa výkupom papiera pre Vás pripravila obchodnú akciu - za starý papier môžete dostať papierové výrobky, alebo 5 centov za kilogram.

Papier, musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartón  a z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
Kartóny firma nevykupuje.

Za 1 kg papiera dostanete:  balíček hygienických vreckoviek,

za 3 kg: 1 toaletný papier Maxi 30 m,

za 6 kg: 1 toaletný papier Economy 68 m,

za 10 kg:  balík kuchynských utierok, alebo balík servítok.

Firma príde do našej obce v piatok 12. 10. 2012 a papier bude vykupovať v čase:

od  17,10 do 17,40 hod. – pri Obecnom úrade

od 17,50  do 18,10 hod. - pri autobusovej zastávke v Újazde.

Obecný úrad Skalka nad Váhom 


 Štvrtok 22.3.2018,
meniny má Beňadik, zajtra Adrián.


Počasie Skalka nad Váhom - Svieti.com