Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Skalka nad VáhomHľadať
 
 

Hlavný Kontrolór

Kontrolór

Mgr. Radovan Sáska
 

Mgr. Radovan Sáska

Horná Súča 1135


 

 

Hlavný kontrolór obce

Kompetencie

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu :

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade a v rozpočtových organizáciách obce
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami obce a obecných rozpočtových organizácií
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení, z uznesení a rozhodnutí orgánov obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje :

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská :

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady činnosti hlavného kontrolóra schválené obecným zastupiteľstvom.


 
P L Á N kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016
 kontrolor2016.pdf (559.1 kB) kontrolor2016.pdf (559.1 kB)

 
O P A T R E N I A na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR
 Opatrenia.pdf (136.4 kB) Opatrenia.pdf (136.4 kB)

 
P R O T O K O L o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami Slovenskej republiky
 Protokol.pdf (393 kB) Protokol.pdf (393 kB)

 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

MAS Vršatec sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% dane.

pre obecné cintoríny Skala, Skalská Nová Ves a Újazd.

NEBUĎME LENIVÍ,
TRIEĎME ODPAD!

Súbor na stiahnutie ENVI-PACK Certifikat.pdf (319.7 kB)
Súbor na stiahnutie Letak_-_nebudme_lenivi_a_triedme.pdf (474.1 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka