Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Skalka nad VáhomHľadať
 
 

Komisie

Štatút komisií OcZ obce Skalka nad Váhom

Štatút komisií 2018-2022.pdf(350.5 kB)Štatút komisií 2018-2022

Komisie OcZ

Uznesenie č. 4-U2018:

Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom

A. zriaďuje

Stále komisie obecného zastupiteľstva:

 1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu
 2. Komisiu pre financie, majetok a podnikanie
 3. Komisiu pre územné plánovanie, stavebné investície a životné prostredie
 4. Komisiu pre kultúru, média a názoslovie
 5. Komisia pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne a bytové veci
 6. Komisia pre šport a mládež

B. volí

 1. Predsedu trojčlennej komisie pre ochranu verejného záujmu poslanca Ing. Romana Kadleca a členov komisie poslancov Miroslava Vendžúra a Mareka Cíbika
 2. Predsedu trojčlennej komisie pre financie, majetok a podnikanie poslanca Petra Horného
 3. Predsedu trojčlennej komisie pre územné plánovanie, stavebné investície a životné prostredie poslanca Miroslava Vendžúra
 4. Predsedu komisie pre kultúru, média a názoslovie poslankyňu Ing. Blanku Škodovú
 5. Predsedu komisie pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne a bytové veci poslanca Ing. Romana Kadleca
 6. Predsedu komisie pre šport a mládež poslanca Mareka Cíbika

D. poveruje

Predsedov jednotlivých komisií predložením návrhov na členov komisií - odborníkov z radov obyvateľov obce v termíne do 12.12.2018.


 

Komisia na ochranu verejného záujmu

má počet členov určený podľa politického spektra strán zastúpených v obecnom zastupiteľstve, plus jedného nezávislého člena z radov poslancov.

Predseda komisie :

Ing. Roman Kadlec

Členovia komisie :

Miroslav Vendžúr, Marek Cíbik

Trvalé úlohy :

 • Prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. .o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „zákon“). V prípade pochybností o ich úplnosti a pravdivosti má právo požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia.
 • Podáva podnety na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.
 • Sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 zákona v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9 zákona.
 • Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
 • Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 zákona a v prípade ich nesplnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
 • Udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 zákona.
 • Kontroluje dodržiavanie zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.
 • Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje stanoviská.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

 

Komisia pre financie, majetok a podnikanie

má maximálne 3 členov, z toho 1 je poslancom obecného zastupiteľstva.

Predseda komisie :

Peter Horný

Členovia komisie :

Ing. Jozef Škoda, Mgr. Michal Horný, PhD

Trvalé úlohy :

 • Spracúva a predkladá stanoviská k materiálom pripraveným na rokovanie OcZ, predovšetkým k návrhu rozpočtu obce, k záverečnému účtu obce, k problematike miestnych daní a poplatkov, k návrhom na prijatie úveru alebo pôžičky obcou, emisii komunálnych obligácií obce, k hospodárskym výsledkom všetkých obecných organizácií, k priebežnému plneniu rozpočtu.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na rozvoj drobného podnikania v obci, k riešeniu nedostatkov v oblasti podnikania, k návrhom vytvárania obecných organizácií.
 • Prerokováva združovanie prostriedkov obce.
 • Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, k nákupu nehnuteľného majetku vo vlastníctva obce, vkladu majetku obce do obchodných spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia.
 • Vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce.
 • Vo svojej práci spolupracuje s podnikateľmi v obci.
 • Vyjadruje sa k VZN obce týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. k iným dokumentom, majúcim dopad na rozpočet obce a kontroluje jeho dodržiavanie.
 • Predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ.

 

Komisia pre územné plánovanie, stavebné investície a životné prostredie

má maximálne 3 členov, z toho minimálne 1 je poslanec obecného zastupiteľstva.

Predseda komisie :

Miroslav Vendžúr

Členovia komisie :

Jaroslav Šumichrast, Ing. Miloš Minarech

Trvalé úlohy :

 • Spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce, k návrhom územného plánu zón obce zabezpečovaným územnoplánovacím podkladom, k návrhom investičných akcií z prostriedkov obce, k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov a nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území obce, k návrhom organizácie statickej dopravy, k návrhom závažnejších dopravných úprav a dopravného značenia, k požiadavkám na záber a užívanie verejného priestranstva väčšieho a závažnejšieho rozsahu, k vyhradeniu parkovacích miest na území obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby v obci.
 • Prerokováva návrhy investičných akcií obce a dáva k nim svoje stanovisko.
 • Zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce a v obci, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, predovšetkým v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, starostlivosti o zeleň, ochranu prírody a krajiny, pamiatkovej starostlivosti.
 • Predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovaného zberu odpadu, rekultivácie skládky odpadu, návrhy a podnety na využívanie miestnych prírodných zdrojov, návrhy k spôsobu údržby verejnej zelene a kultúrnych pamiatok obce.
 • Prerokováva návrhy VZN, resp. materiály na úseku pôsobnosti komisie a dáva k ním stanoviská.
 • Pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v danej oblasti.
 • Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje stanoviská.
 • Vykonáva kontrolu uplatňovania VZN obce v danej oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, vodohospodárstva, ochrany zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva, vyplývajúcich pre obec z príslušných právnych predpisov.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ.

 

Komisia pre kultúru, média a názvoslovie

má maximálne 5 členov, z toho minimálne 2 sú poslanci obecného zastupiteľstva.

Predseda komisie :

Ing. Blanku Škodová

Členovia komisie :

Ivana Dužeková, Ľudmila Žúžiová, Jana Košútová, Mgr. Petra Vizváryová

Trvalé úlohy :

 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti kultúrneho života, k návrhom významných investičných akcií kultúrnych ustanovizní v obci.
 • Zabezpečuje úlohy redakčnej rady obecných novín.
 • Kontroluje tvorbu a náplň obecnej kroniky.
 • Uzneseniami sa vyjadruje k finančným príspevkom poskytovaným obcou na kultúrne aktivity, informačný systém obce, rozvoj médií ( informačné noviny obce, rozhlas a pod.)
 • Prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych zariadení obce.
 • Koordinuje rokovania a vzájomnú činnosť s cirkvami na území obce.
 • Prerokováva a vyjadruje sa k činnosti ZPOZ, aktívne sa podieľa na zabezpečení kultúrnych podujatí v obci.
 • Vo svojej práci spolupracuje s organizáciami, inštitúciami a združeniami, ktorých činnosť je orientovaná na kultúrnu oblasť.
 • Predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti.
 • Je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev, pričom postupuje v súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ.

 

Komisia pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne a bytové veci

má maximálne 3 členov, z toho minimálne 1 je poslanec obecného zastupiteľstva.

Predseda komisie :

Ing. Roman Kadlec

Členovia komisie :

Ing. Blanka Škodová, Mgr. Miroslav Šumichrast

Trvalé úlohy :

 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva, vzdelávania, k návrhom investičných akcií v oblasti školstva.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie aktivity.
 • Vo svojej práci spolupracuje s obecnou školskou radou a s organizáciami, ktorých činnosť je orientovaná na výchovu a vzdelávanie.
 • Prerokováva návrhy koncepcie školstva na území obce, perspektívou rozvoja školstva, vyjadruje sa k zriaďovaniu a zrušovaniu škôl a školských zariadení.
 • Vyjadruje sa ku rozpisu finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie pridelených štátom, k správe o výsledku hospodárenia školy a školského zariadenia; a ku koncepcii investičného rozvoja školy a školského zariadenia.
 • Vyjadruje sa k pedagogicko-organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno- vzdelávacieho procesu školy a školského zariadenia, k návrhu na zriadenie tried so špeciálnym zameraním.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja obce v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb, k návrhom dislokácie zdravotníckych zariadení na území obce, k poskytovaniu finančných príspevkov na účely rozvoja zdravotníctva, sociálnej oblasti a charity.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti o obyvateľov, k návrhom zriaďovania a zrušenia sociálnej starostlivosti na území obce.
 • Vykonáva kontrolu dodržiavania VZN a ostatných noriem obce v oblasti svojej pôsobnosti.
 • Vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, charitatívnu a sociálnu činnosť.
 • Predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti.
 • Iniciatívne plní kontrolnú funkciu v oblasti využívania obecných bytov, prehodnocuje žiadosti o pridelenie nájomných bytov.
 • Vykonáva kontrolu zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou.
 • Vyjadruje sa k správe o výsledku hospodárenia sociálneho zariadenia zriadeného obcou a k investičným zámerom rozvoja sociálneho zariadenia.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ.

 

Komisia pre šport a mládež

má maximálne 3 členov, z toho minimálne 1 je poslanec obecného zastupiteľstva.

Predseda komisie :

Marek Cíbik

Členovia komisie :

Jozef Heštera, Martin Truban

 • Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja športu na území obce, k návrhom investičných akcií v oblasti športu, výstavby športovísk a areálov zdravia na území obce.
 • Spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na športové aktivity a mládež.
 • Komisia a jej členovia aktívne pracujú vo výbore obecného futbalového klubu.
 • Vo svojej práci spolupracuje s obecnými organizáciami, inštitúciami a klubmi, ktorých činnosť je orientovaná na šport a využívanie voľného času.
 • Prerokováva návrhy na realizáciu športu, využívanie športovísk na území obce, projekty v oblasti športu.
 • Predkladá OcZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti.
 • Vykonáva kontrolu dodržiavania VZN a ostatných noriem obce v oblasti svojej pôsobnosti.
 • V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OcZ.
 • Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje stanoviská.
 • Plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OcZ.

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

pre obecné cintoríny Skala,
Skalská Nová Ves a Újazd.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka