Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Skalka nad VáhomHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška 2019/024271-2

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti EDWIN s.r.o. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do PP Súčanka v k.ú. Skalka nad Váhom pri rekonštrukcii elektrického vedenia + upovedomenie občianskych združení + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR + výzva na zaplatenie správneho poplatku + žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky.
viac...

Zverejnené 22.7.2019 -ST-


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

d o d a t o č n e  p o v o ľ u j e
podľa § 88a v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, líniovú vodnú stavbu
„Skalka nad Váhom – splašková kanalizácia“
viac...

Zverejnené 6.6.2019 -ST-
Aktualizované: 22.7.2019 -ST-


 

Verejná vyhláška - upovedomenie o doručovaní písomnosti

Upovedomujeme občana Michala Gugu, bytom Skalka nad Váhom, že mu bola doručená písomnosť. Po dobu tridsať dní bude písomnosť uložená v podateľni obecného úradu, kde si ju menovaný môže prevziať.
viac...

Zverejnené 9.4.2019 -spz-


 

Verejná vyhláška - upovedomenia o doručovaní písomností

Upovedomujeme občana Miroslava Baláža, bytom Skalka nad Váhom, že mu boli doručené písomnosti. Po dobu tridsať dní sú písomnosti uložené v podateľni obecného úradu, kde si ich menovaný môže prevziať.
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -spz-


 

Začatie vodoprávneho konania

o dodatočnom povolení vodnej stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povolení na užívanie vodnej stavby.
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -ST-


 

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

 "Na bicykli po stopách histórie"
viac...

Zverejnené 18.2.2019 -spz-
Aktualizované: 29.3.2019 -ST-


 

Upovedomenie o začatí správneho konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, PSČ 911 01 Trenčín
V e r e j n á  v y h l á š k a
Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán podľa ustanov. § 3 ods. l písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek ...viac...

Zverejnené 18.2.2019 -ST-
Aktualizované: 26.7.2019 -ST-


 

Povolenie - dočasné užívanie

 časti líniovej vodnej stavby, od-kanalizovanie mikro regiónu Vlára - Váh.
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -ST-
Aktualizované: 29.3.2019 -ST- Vyprší o 103 dní.


 

Vyhláška o povolení dočasého užívania stavby

O z n á m e n i e
o začatí konania o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a nariadenie ústneho pojednávania
viac...

Zverejnené 17.1.2019 -ST-
Aktualizované: 26.7.2019 -ST-


 

Oznámenie o II. dobrovoľnej dražbe

oznameni o II dobrovolnej drazbe.jpg

Zverejnené 17.1.2019 -ST-
Aktualizované: 26.7.2019 -ST-


 

Výzva na odstránenie motorového vozidla

20190520.jpg

Vec: Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods.. 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na základe obhliadky Obce Skalka nad Váhom zo dňa 13.05. 2019 sme zistili, že na adrese: na parcele registra „C“ číslo 925 k.ú. Skalská Nová Ves, je umiestnené osobné motorové vozidlo Fiat Brava, bordovej farby, ktorého držiteľom/vlastníkom ste Vy, pričom toto vozidlo, ktoré na uvedenom m ...viac...

Zverejnené 20.5.2019 -ST-


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

pre obecné cintoríny Skala,
Skalská Nová Ves a Újazd.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka